VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 13 november naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Vanaf nu zijn er 30 bezoekers welkom in de kerk. Vier van hen mogen zingen. We werken met een opgavesysteem (kerktijd.nl) Op de website (hervormdhazerswoude.nl) kunt u vinden hoe dit werkt. Ook als u geen computer gebruikt bent u welkom in de kerk! Geef u dan op bij de scriba. U wordt dan gebeld als u aan de beurt bent om een dienst bij te wonen. Voordat u plaatsneemt in de bank vragen wij u een mondkapje te dragen.

Er hebben zich inmiddels ongeveer tweehonderd gemeenteleden opgegeven voor het bijwonen van diensten in de kerk. Het systeem is flexibel, als u verhinderd bent, wordt een ander uitgenodigd. Als u een bijzondere reden hebt om naar de kerk te komen dan is daar ook beperkt ruimte voor. Neem contact op met de scriba.

Voor alle diensten geldt dat wij u vragen om niet naar de kerk te komen als u of een huisgenoot ziekteverschijnselen heeft of als uw eigen gezondheid om extra voorzichtigheid vraagt.

Ouders van kinderen in de oppas- en kindernevendienstleeftijd krijgen de gelegenheid om de ochtenddienst in de Regenboog te volgen. Ook daar is er een maximum van 30 bezoekers.

Bij de diensten (2)

Komende zondag ontvangen we een tweetal gastpredikanten. In de morgendienst is dat mijn voorganger en uw oud-predikant, ds. Van den Top uit Ede. ’s Avonds is er een jongerendienst. Zie hieronder voor meer informatie daarover. We bidden dat Gods Geest in beide diensten krachtig zal werken.

Jongerendienst

Op zondag 8 november zal er weer een jongerendienst zijn. Voorganger in deze dienst is ds. J. Henzen en de muzikale begeleiding zal worden verzorgd door Leef! Dit keer is het thema van de dienst: 'De lessen van een maairobot'. Ook deze jeugddienst zal live uitgezonden worden via de kerkomroep en op YouTube. Er wordt gestart met zingen om 18:30, om vervolgens de dienst te beginnen. We nodigen jullie allen online van harte uit voor het beluisteren en volgen van deze dienst! Ook mogen we met een beperkt aantal mensen aanwezig zijn in de kerk, hiervoor nodigt de commissie gemeenteleden uit. De jeugddienstcommissie

Bij de diensten (3)

Zondagmorgen 15 november verwelkomen we ds. Jakobs uit Leiden. ’s Avonds is er de bevestigingsdienst van de nieuwe ambtsdragers: ouderling G.F.A. Oudshoorn(Gert), diaken A. de Wilde(Adriaan) en ouderling kerkrentmeesters J. Démoed(Jaap) en J. Kranenburg(Joost). We nemen afscheid van de kerkrentmeesters: W.F. Cornelissen(Wilbert) en N. de Vrij(Nico) en de diakenen: J. Bol(Jan-Jaap)(jeugddiaken) en Jac. de Wilde(Koos). Daarnaast worden de kerkrentmeester: R.J. van Vliet(Richard), de diakenen: J. Huisman(John) en E.M. van Aalst(Eric) en de ouderlingen: D. Bol(Dirk), A.J. van der Haven(Albert), P.J. Rijkaart(Peter), A.H. Oppelaar(Aart) en J.N. van Gool(Jeroen) herbevestigd voor een nieuwe termijn. Ook voor deze diensten bidden we om Gods onmisbare aanwezigheid.

Gesprekskring/belijdeniscatechisatie

Graag nodig ik jong en oud uit voor een nieuw seizoen gesprekskring/belijdeniscatechisatie. Misschien bent u al wat ouder maar leeft al langere tijd het verlangen om een verdiepingsstap te zetten op geloofsgebied. Wellicht ben je nog jong en denk je al langere tijd na over de vragen rondom God en geloven. Misschien twijfel je nog of je belijdenis wilt doen of niet. Hoe je er ook in staat, je bent van harte welkom elke maandag om 20.00 uur in De Regenboog. Mocht je vragen hebben, laat het me weten. Ds. Arnold van Campen

Kinderoppas

Beste ouders, we maken gebruik van een mooie nieuwe oppasruimte in de Regenboog. We zijn blij dat de kinderen weer welkom zijn om te komen spelen, bijbel lezen, en liedjes zingen. Ook bij ons zijn er maatregelen i.v.m. de Covid-19. Het gebruiksplan is terug te vinden op de website van de kerk en zal ook op de deur hangen bij de oppasruimte. Voor vragen of opmerkingen kun je contact met ons opnemen. Hartelijke groet, Christine Rijkaart en Nienke Goedhart Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Collectes

Op 8 en 15 november zijn de collecten voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536.Wilt u als uw gift bestemd is voor een speciaal doel; dit duidelijk vermelden? U kunt ook thuis sparen en het op een later moment doorgeven. Ook is er als u via YouTube de dienst meemaakt een digitale mogelijkheid om te doneren voor de verschillende doelen.

De Boekenhoek

Elke vrijdag is de Boekenhoek open van 14.00 uur tot 16.00uur en vanaf 6 nov. ook elke eerste vrijdag van de maand 's avonds van 19.00  uur tot  20.00 uur. Nog meer gelegenheid om eens te komen kijken in onze gezellige "winkel". Voor een Bijbel, liedboek, of (kinder)boek kunt u bij ons terecht. Is het niet in voorraad, dan bestellen we het. Ook hebben we  mooie wenskaarten voor allerlei gelegenheden. De bekende dagboeken zijn er weer o.a."Een hand vol koren" en "Dag in dag uit"  Boekentip:"  De engelen van Elisabeth", het nieuwste boek van Els Florijn, een bestseller.

Werkgroep Roemenië

van 9.00 tot 11.00 uur in de Regenboog. op 14 november inzamelen.

Kerstpakketten actie op dorp!

Zoals u wellicht weet is het al jaren traditie om in december een kerstpakketten actie als gezamenlijke kerken van Hazerswoude -dorp te houden. Bedoeld voor mensen woonachtig in Hazerswoude en Benthuizen  die het financieel zwaar hebben, of op een andere wijze een moeilijke periode doormaken willen we hiermee een steuntje in de rug geven. Elk jaar werden er lekkere producten meegenomen naar de kerk zodat wij er gemiddeld 65 pakketten van konden maken en uitdelen! Door de corona crisis is het helaas niet mogelijk om dit op de traditionele manier te doen! Juist in deze moeilijke periode willen wij deze mensen niet in de kou laten staan! Vandaar: SPONSOR EEN KERSTPAKKET En laat zien hoe wij als drie kerken in één dorp samen onze medemens helpen!  Een kerstpakket kost  € 40,-. Elke bijdrage groot of klein is  van harte welkom! o.v.v. Kerstpakket Op rekeningnummer NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente de Korenaar Op verzoeken en na vermelding van uw mailadres ontvangt u nadien een factuur. Uw gift is aftrekbaar ANBI RSIN/Fiscaal nummer 824128114. Uw diaconie.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Jarigen80+:

Op 9 november: mevr. M. den Haan - de Ruiter, Dorpsstraat 69G (2391BC) en op 17 november: mevr. M. van Oeveren - Raaphorst, Pieter de Hooghstraat 30 (2391VL) Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Meeleven

We leven mee met de zieken in de gemeente: Jan van den Berg (Van Scorelstraat 17) is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis; Hans Dannenberg (Dorpsstraat 17) is bezig met een reeks chemokuren. Mw. Van de Velde (Hoogeveenseweg 8b) is uit het zorgpension teruggekeerd naar huis. Er zijn momenteel veel zieken in de gemeente. Laten we hen een plek geven in onze gebeden. Ook denken we in ons gebed aan de rouwdragende familie Bol, nu hun (schoon)moeder en oma en overgrootmoeder is overleden.

Tenslotte

Persoonlijk kijk ik met dankbaarheid terug op de diensten van afgelopen zondag waarop we als gemeente sinds lange tijd weer het avondmaal mochten vieren. In de avonddienst heb ik geprobeerd om wat meer verdieping aan te brengen door te preken over een gedeelte uit één van de belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland, namelijk de catechismus. Hiermee hoop ik dat ons geloofsleven verdiept wordt en wij mogen groeien in kennis en vertrouwen. Op de site zal ik per verdiepingsdienst een hand-out zetten met een korte samenvatting en een aantal gespreksvragen. Op zondag 15 november hopen we opnieuw een bijzondere dienst te hebben als een aantal broeders wordt (her)bevestigd in het ambt. Ook zullen we afscheid nemen van enkele broeders die voor langere tijd hun gaven en talenten hebben ingezet voor de kerk. We zijn hen dankbaar voor hun inzet en we bidden dat God hun werk zal zegenen. Ontvang een hartelijke groet, mede namens Annelien en de kinderen, ds. A.B. van Campen

BESTUUR EN BELEID

Agenda:

moderamenvergadering: 5 nov.
kerkenraad: 11 nov.

Verantwoording giften oktober

Diaconie: via Cor Rijkaart: € 25, Nico de Vrij: € 20, (bloemengroet)

Verbouwing ‘Regenboog’: via Fina v.d.Lip: € 50, ontvangen tijdens opening: € 200.

Kerkrentmeesters: via Cor Rijkaart: € 25.

Ter vrije besteding: 2 x € 20 via ds. Van Campen

Hartelijk dank.