Naar de kerkapp

Als kerkenraad zijn we door de gemeente gekozen en geroepen om leiding te geven aan de gemeente van Jezus Christus. Uitgangspunt is het evangelie en het dienen van de gemeente. Zodat we met elkaar een levende gemeente vormen, waar ieder gemeentelid ‘op zijn plek is’, we omzien naar elkaar en waar het evangelie alle ruimte krijgt. Als u vragen hebt aan de kerkenraad dan kunt u altijd contact opnemen met de scriba of een ander lid van de kerkenraad.

We zijn blij en dankbaar met al het werk dat in onze gemeente mag plaatsvinden. Er wordt veel tijd en energie gestoken in alle activiteiten en in het omzien naar elkaar. Het is belangrijk dat we met elkaar bouwen aan de gemeente. Tot Gods eer!

Pastoraat

De ouderlingen dragen de pastorale zorg binnen de gemeente. Er is een jeugdouderling die zich speciaal richt op de jeugd en een missionaire ouderling die betrokken is bij het uitdragen van de liefde van Christus. Daarnaast worden de ouderlingen ondersteund in hun werk door pastoraal medewerkers en contactpersonen.

De gemeente is opgesplitst in zes grote geografische wijken. Elke wijk heeft een wijkraad, die verantwoordelijk is voor de pastorale zorg. De ouderling draagt de pastorale eindverantwoordelijkheid in de wijkraad. Het bezoekwerk wordt onderling verdeeld. De indeling van de wijken kunt u hier vinden.

Naast het pastoraat in onze gemeente vindt er ook psycho-pastoraat plaats. Er wordt hulp geboden aan mensen die vastlopen in het leven of veel zorg en moeite te dragen hebben, zowel op psychologisch als op geloofsgebied. Dit gaat vaak samen op. Het psycho-pastoraat heeft een ondersteunende functie en biedt meer specialistische (psychologische) kennis en vaardigheden dan het gewone pastoraat.

Mensen die meer hulp nodig hebben dan het gewone pastoraat kan bieden en die op psychologisch (en/of geloofs-) gebied vastlopen, komen voor psycho-pastoraat in aanmerking. Hulp van psycho-pastoraalwerkers kan gevraagd worden via de predikant, ouderling of rechtstreeks bij een van de psycho-pastoraalwerkers.

Diaconie

De taak van de diakenen is in het bijzonder om ervoor te zorgen dat daar waar hulp nodig is, er ook hulp vanuit de gemeente komt. Dit doen wij vanuit de liefde van Jezus Christus. Gemeenteleden kunnen altijd een beroep doen op de diaconie als het gaat om hulpverlening, of dat nu is omdat iemand zelf hulp nodig heeft of omdat iemand ondersteuning nodig heeft bij het verlenen van hulp. Maar ook buiten de gemeente ondersteunen wij anderen. Hierbij valt te denken aan:

  • Elk het jaar steunen we afwisselend een buitenlands of binnenlands project. Het project van 2024 is gezinsondersteuning in Albanië
  • Kerstpakketten en andere acties voor mensen in ons dorp die een steuntje in de rug kunnen gebruiken
  • Giften voor goede doelen of voor noodhulp bij rampen
  • Betrokkenheid bij het werk van de stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg: VPTZ Aurelia
  • Het werk van de werkgroep Roemenië wordt daar waar nodig en mogelijk is ondersteund

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de diakenen of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit geldt natuurlijk ook als u meer wilt weten over de diaconie, of als u de jaarrekening van de diaconie wilt inzien.

Namens de diaconie

Arco van den Akker
Bram Blijleven
Renze de Gelder
John Huisman (secretaris)
Tim van Waaij (penningmeester)
Adriaan de Wilde (voorzitter)

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters dragen zorg voor alle financiële zaken in en rond om de kerk (met uitzondering van de diaconale zorg). Hieronder valt het onderhoud van het kerkgebouw, ons monumentale orgel, Hervormd centrum 'De Regenboog' en de pastorie. Maar ook de bekostiging van de dominee, de kerkelijk werker, de organisten, pastoraat in de meest brede zin, catechisaties, clubwerk en verder alle andere zaken die er in en rond de kerk en onze erediensten aan de orde zijn. De kerkrentmeesters worden o.a. ondersteund door een, op vrijwillige basis werkende, administrateur die heel veel van de dagelijkse financiële en administratieve werkzaamheden verzorgt en door een vrijwilliger als coördinator voor 'De Regenboog'. Meer informatie over het Hervormd Centrum ‘De Regenboog’ vindt u in Contact en naslag.

Om de exploitatie van de kerk draaiende te houden is geldwerving van groot belang. Hiervoor zijn wij in het bijzonder aangewezen op de jaarlijkse actie Kerkbalans (lees meer hierover op www.kerkbalans.nl) en de wekelijkse collecten in de kerk. Hiervoor maken wij gebruik van collectebonnen. De opbrengt van de kerkrentmeestercollectes vindt u in dit document.

Naast deze inkomsten hebben wij nog inkomsten via de commissie 'Actie Nieuw Dak'. Deze commissie houdt jaarlijks een rommel- en antiekmarkt en een oliebollenactie, en zorgt mede voor de oud papier container. Lees verder voor meer informatie hierover...

De opbrengsten via deze commissie vormen een substantieel deel van de inkomsten van de kerk. In de afgelopen jaren dreigden er ondanks de inkomsten toch behoorlijke tekorten te ontstaan, echter vanwege een aantal legaten welke wij in de afgelopen jaren ontvingen, hebben we toch elk jaar positief kunnen afsluiten.

Dit zijn echter positieve zaken die niet structureel zijn. Omdat wij denken dat niet iedereen op de hoogte is van de mogelijkheden van legaten, erfstellingen e.d. proberen wij de gemeente hierover te informeren. Op de website van Actie Kerkbalans vindt u meer informatie over erfstellingen en legaten. Ook kunt u informatie bij de kerkrentmeesters verkrijgen.

De Protestantse Kerk in Nederland kent ook de Solidariteitskas (voor meer informatie, zie de website van de PKN). De opbrengst van de Solidariteitskas wordt voor een belangrijk deel bestemd voor de eigen plaatselijke kerkelijke huishouding. Met het andere deel van de opbrengst in deze kas willen we onder andere solidair zijn met gemeenten die te maken krijgen met onvoorziene lasten of kerken die met vormen van bijzonder pastoraat bezig zijn. Van elk lid wordt jaarlijks een bedrag van tien euro gevraagd als bijdrage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de kerkrentmeesters of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voorzitter van de kerkrentmeesters is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.